Design Solution - Phong Cach Moc
Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
Giai đoạn nghiên cứu trong quy trình thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
Giai đoạn định hướng hình ảnh thương hiệu trong quy trình thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
Xây dựng câu chuyện thương hiệu - Brand Story
Xây dựng Brand Concept
Hình thành Logo Guideline - Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu - Brand Identity
Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
Các ấn phẩm trong bộ thiết kế nhận diện thương hiệu
Đồng bộ thiết kế nhận diện thương hiệu vào thiết kế không gian
Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu